0 312 419 14 48

0 312 418 88 68

0 507 532 95 30

ÜYELİK BİLGİSİ SORGULA

Anasayfa Tüzük Üyelik Yönetim Mağaza İletişim Hakkımızda Sık Sorulan Sorular

SON DAKİKA

Üyemiz Soner Veda Annesini KaybettiSIK SORULAN SORULAR

 

CİPDER ne zaman ve nerede kuruldu?

Kısa adı CİPDER olan Ceza İnfaz Kurumları Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2007 yılında Ankara’da kuruldu.

 

Yönetim Kurulu nasıl seçiliyor?

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, Dernek tüzüğü gereği her üç yılda bir yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası yapılan seçimle belirlenir. Seçim gizli oy, açık tasnif yöntemiyle yapılır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Dernek organlarında görev almak isteyen ve genel kurula katılma hakkı olan üyeler Divan Kuruluna aday olduklarını bildirir ve kendi listelerini divana sunarlar. Divan Kurulunun duyurduğu aday listeleriyle seçime girilir. Yönetim Kurulu, seçim sonucu aksine bir karar alınmamışsa genel kurulda gizli oyla seçilen 11 ASİL 11 YEDEK üyeden oluşur. Yönetim kurulu, seçimi izleyen 1 (bir) hafta içerisinde yapacağı ilk toplantısında, alacağı kararla görev dağılımı yaparak; başkan, 3 başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

 

2020 yılı itibarıyla Yönetim Kurulunda kimler görev alıyor?

Yönetim Kurulu Başkanı İsmail GÜL, Kurum Müdürü, Ankara Personel Eğitim Merkezi,

Genel Sekreter Behzat DEMİR, Emekli Kurum Müdürü,

Sayman Üye Mehmet Şirin CAN, Muhasebe Yetkilisi, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu,

Genel Başkan Yardımcısı, Cem Alemdar ALBAYRAK, İnfaz ve Koruma Memuru, Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumu,

Genel Başkan Yardımcısı, Zafer BAYSAL, İnfaz ve Koruma Memuru, Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu,

Genel Başkan Yardımcısı, Ali ŞANOĞLU, Emekli Kurum Müdürü,

Üye Levent PREVEZE, Öğretmen, Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (Geçici Görevle İşyurtları Kurumu).

Üye Ekrem YENİ, İnfaz ve Koruma Başmemuru, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu,

Üye Ömer Battal, İnfaz ve Koruma Başmemuru, Ödemiş M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu,

Üye Ahmet PEKESEN, İdare Memuru, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu,

Üye Fikret ERGÜL, Şoför, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu.

 

Dernek hangi konularda faaliyet gösteriyor?

Dernek, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile İşyurtları Kurumu mensupları ile bu kurumlar bünyesinde faaliyet gösteren kurum mensupları ve bu kurumlardan memuriyetten ihraç haricinde emekli olan kişilerin sosyal ve kültürel yönlerden yardımlaşma ve dayanışmalarını gerçekleştirmek meslekî yaşamda ve çalışma alanlarında motivasyonlarını sağlamak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapıp ortak projeler hazırlamak, üyelerinin bakmakla yükümlü oldukları birinci dereceden akrabalarının sağlık, eğitim, kültürel ve sosyal yönlerden gelişimlerini desteklemek, ile üyelerin maddi  ve manevi yönden kalkınmalarına yönelik çalışmalar konularında faaliyet göstermektedir.

Dernek, kurulduğu günde bu yana ihtiyaç sahibi birçok üyesine ve üyelerinin birinci derece yakınlarına maddi ve manevi destek sağlamış, diğer çalışma arkadaşlarının da bu desteğe katkı yapmasına zemin oluşturmuştur. Öncelikli faaliyetleri hukuki yardımlar, vefat yardımları, ambulans ve cenaze yardımları, medikal cihaz yardımları, eğitim yardımları, spor kulüplerine yapılan ayni yardımlardır.

Dernek hukuk danışmanı tarafından görevi dolayısıyla hakkında adli ve idari soruşturma bulunan üyelerine ücretsiz avukatlık hizmeti sunulmakta, ayrıca diğer hukuki konularda danışmanlık ve yönlendirme de yapmaktadır.

Ayrıca yangın, deprem, heyelan vb. beklenmeyen bir felaket sonucu zarara uğrayan üyelerine ayni ve nakdi yardımlar yapmaktadır. Adı geçen bu yardımların bir kısmı Dernek bütçesinden yapılmakla birlikte, resmi yardım kampanyaları düzenleme yoluyla da yardımlaşmayı teşkilat geneline yayma şeklinde de yardım yapılmaktadır.

Dernek, öncelikli hedef grubu olan üyelerine ve ailelerine yaptığı doğrudan yardımlar yanında, toplumsal duyarlılığını ortaya koymak suretiyle Mehmetçik Vakfı gibi kamuya yararlı bazı kuruluşlara da yardım yapmakta; Soma maden faciası ve Van Depreminde zarar görenler ile Gazzeli çocuklar, Arakan, Somali, Suriye ve Irak halkı gibi mazlum ve ihtiyaç sahibi insanlara yönelik yardım kampanyalarına da destek olmaktadır.

CİPDER, resmi internet sitesi ve sosyal medyada hizmet veren diğer araçlar ile birlik beraberliği ve ortak hareket etme kültürünü artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

TBMM’ye, basın kuruluşlarına, resmi veya özel kurum ve kuruluşlara, taleplerimiz, eleştirilerimiz, beklentilerimiz toplu olarak iletilmekte, çeşitli platformlarda kamuoyu oluşturulmaya çalışılmaktadır. Cezaevlerinin kurulduğu günde bu yana yapılamayan birçok konu ile ilgili çalışma CİPDER tarafından çok kısa bir süre içinde gerçekleştirilmeye çalışılmış; sağlam, ilkeli, dürüst ve insancıl bir süreç izlenerek camianın geleceğine yönelik çok önemli bir temel atılmıştır. 

 

Dernek Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Dernekten herhangi bir ücret alıyor mu?

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun “Dernek görevlileri ve ücretleri” başlıklı 13üncü maddesinde, “Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur.” denilmiştir. Bu Kanun uyarınca Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden kamu görevlisi olanlar herhangi bir ücret almamaktadır.

 

Denetim mekanizması nasıl işliyor?

Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Dernekler, yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir. Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından denetletilebilir.

 

Derneğe kimler üye olabilir?

CİPDER’e üye olma koşulları Tüzüğünde ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Üyelik için bir üst menüde bulunan üyelik formunun doldurularak ıslak imzalı aslı, bir adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı örneği ile birlikte Genel Merkeze posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru yapılan yıla ait aidatın ödenmesine ve dekontunun fizik veya elektronik ortamda gönderilmesine müteakip üyelik işlemleri tamamlanacaktır.

Üyelik işlemlerine ilişkin Tüzüğün 3. Maddesi şu şekildedir:

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile derneğin kuruluş amaçlarına katkı sağlayabilecek tüzel kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Derneğe giriş, derneğin tüzük kurallarını kabul etmek demektir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine eşit biçimde katılma hakkı vardır.

Derneğin asli ve onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ve müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Dernek asıl üyeleri eşit haklara sahiptir.

Her iki tür de üyelik için genel kanuni şartlar dışında, asli üyelik için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtında, Denetimli Serbestlik ve Yardım Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile ceza infaz kurumlarında fiilen çalışmak ya da bu kurumlardan emekli olmak zorunludur.

Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, dernek üyelerinin önerisi üzerine ve yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

Üye olmak için ne yapmak gerekir?

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu yönetim kurulu tarafından gündeme alınır ve kurul üyelerinden biri tarafından gizli oylama talep edilmedikçe açık oylama usulüyle karara bağlanır. Dernek üyeliğine ilişkin yazılı başvuru, dernek üyeliği için tanzim edilen başvuru formunun ve eklerinin asıllarının dernek merkezine elden veya posta aracılığı ile teslim edildiği tarihtir. Üyelik başvurusu, başvurunun intikalini izleyen en çok 30 (otuz) gün içinde yönetim kurulunca üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine yazıyla bildirilir.

Dernek üyeliği kamu görevlileri açısından bir sorun teşkil eder mi?

Anayasamızın 33üncü maddesinde–(Değişik: 3/10/2001-4709/12 md.); “Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.” denilmektedir. Bu itibarla ilgili mevzuat doğrultusunda kurulmuş ve yasal çerçevede faaliyet gösteren derneklere üye olmak kamu görevi açısından bir sorun teşkil etmemektedir. Bu hak Anayasa ile güvence altına alınmıştır.

 

Üyelikten ayrılmak için ne yapmak gerekir?

Üyelikten ayrılma için üyenin ayrılma talebine ilişkin ıslak imzalı dilekçesinin Dernek Genel Merkezine fiziki olarak ulaştırılması gerekmektedir. İlgili mevzuat uyarınca bunun dışında faksla, telefonla, e-postayla, web sitesi üzerinden vb. yöntemlerle yapılan ayrılma başvuruları değerlendirmeye alınamamaktadır.

Dernek Tüzüğünde ayrılmaya veya çıkarılmaya ilişkin hükümler ayrıntılı olarak belirtilmiştir.Emekli olduktan sonra üyelik devam eder mi?

Üyelik koşulunu taşıyan kişiler emekli olmaları halinde üye olabilirler, emekli olmadan önce üye iseler emeklilik sonrası üyeliklerini devam ettirebilirler.Üyelikten ayrıldıktan sonra ödenmemiş aidat borçları ne olur?

Mevzuat gereği üyeler aidatlarını tam ve zamanında ödemek durumundadır. Üyeliğin herhangi bir şekilde sonlanması birikmiş aidat borçlarının ödenmesini engellemez.

Derneğin tek gelir kaynağı durumundaki aidat borçlarının ödenmesi hem yasal anlamda hem de vicdani olarak Dernek tüzel kişiliği şahsında tüm teşkilata ve onların ailelerine yönelik bir ödev niteliğindedir.