0 312 419 14 48

0 312 418 88 68

0 507 532 95 30

ÜYELİK BİLGİSİ SORGULA

Anasayfa Tüzük Üyelik Yönetim Mağaza İletişim Hakkımızda Sık Sorulan Sorular

SON DAKİKA

Üyemiz Soner Veda Annesini KaybettiCEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Ceza İnfaz Kurumları Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğidir. Derneğin kısa adı CİPDER’dir. Derneğin genel merkezi Ankara’dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

 Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

 

Derneğin Amacı

 

Madde 2- Dernek, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü mensupları ile bu Genel Müdürlüğe bağlı ve ilgili kurumların mensupları ile Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri  İşyurtları Kurumu mensupları ve bu kurumlardan memuriyetten ihraç haricinde emekli olan kişilerin sosyal ve kültürel yönlerden yardımlaşma ve dayanışmalarını gerçekleştirmek amacı ile kurulmuş olup meslekî yaşamda ve çalışma alanlarında motivasyon sağlamak, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapıp ortak projeler hazırlamak,  değişen dünyamızda ihtiyaç duyulan konularda yardımcı olmak, üyelerinin bakmakla yükümlü oldukları birinci dereceden akrabalarının sağlık, eğitim, kültürel ve sosyal yönlerden gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, üyelerin maddi  ve manevi yönden kalkınmalarına yönelik çalışmalar yapmak aslî amaçtır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasını ve saygınlığını korumasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

 

2. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için Dernek bünyesinde oluşturulacak çalışma grupları ya da uzmanlar ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, 

 

3. Amacın gerçekleştirilmesi için kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 

4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, derneğin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaları duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 

 5. Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 

 6. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak,

 

 7. Mülki idare amîrliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım almak, nakdî yardımların resmî bankalar aracılığıyla derneğe intikâlini sağlamak ve bu yardımlar kullanılmadan önce gerekli bildirimleri yapmak,

 

 8. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere sportif ve  benzer amaçlı dernekler, belediyeler, işçi ve işveren sendikaları ile meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak, 

 

 9. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadî ve ticarî işletmeler  kurmak, bu işletmeler için Vergi Usûl Kanunu hükümlerine göre ayrıca defter tutmak, iktisadi ve ticari işletmelerin niteliğine göre, gerekli mevzuatlar çerçevesinde, iktisadi ve ticari işletmenin gerekli organlarını oluşturmak,gerekli görülmesi durumunda iktisadi ve ticari işletmenin gelirini derneğe, derneğin gelirini iktisadi ve idari işletmeye aktarmak. 

              

10. Amacın gerçekleştirilmesi için derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, üyelerin bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurtlar ve pansiyonlar açmak, üyeleri için huzurevi açmak,  üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal açmak, bu tesislerin işletilmesi için gerekli izinleri almak ve bunları tefriş etmek,

 

 11. Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, balo ve tiyatro gösterileri, spor aktiviteleri, sergi, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 

 12. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynî hak tesis etmek,

 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, kuruluş amaçları aynı olan derneklerle bir araya gelerek federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak,

 

 14. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunmak, gerekli izinler alınmak ve mevzuatın öngördüğü usûl izlenmek kaydıyla yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurmak veya yurt dışında kurulmuş dernek ve kuruluşlara katılmak,

 

15. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amacın gerçekleştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

 16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere plâtformlar oluşturmak, gerektiği durumlarda kamuoyu araştırmaları ve bilimsel araştırmalar yapmak ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemek,

 

 17. Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla ve gerekli görülen yerlerde, ayrı bir tüzelkişiliği olmamak ve derneğe bağlı biçimde faaliyet göstermek kaydıyla şube ve temsilcilikler açmak,

 

18. Dernek üyelerinin ne surette olursa olsun vefatı halinde eşine ve bakmakla yükümlü olduğu anne, baba ve çocuklarına; eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu anne, baba ve çocuklarının doğal afet, yangın, kaza gibi ani ve beklenmedik olaylar neticesinde hayatını kaybetmesi veya yaralanması ya da sakat kalması durumunda bizzat dernek üyesinin kendisine yönetim kurulunca belirlenecek oranlarda ve karşılıksız maddî, ayni ve medikal malzeme yardımında bulunmak.

 19. Üyelerimiz tarafından talep edilmesi halinde, çocuklarından örgün öğretim kurumlarına devam edenlere, dernek burs ve yardım yönetmeliği kapsamında ve yönetim kurulunca belirlenecek oranlarda ve imkânlar ölçüsünde burs vermek ve eğitim yardımında bulunmak, bu amaç doğrultusunda fon oluşturmak,

 

20. Görevini ifâ ettiği esnada meydana gelen ve göreviyle alâkalı olaylardan ötürü dernek üyesi hakkında ceza soruşturma/kovuşturaması, idari soruşturma veya adli yargıda aleyhine açılmış bir dava olması halinde , yönetim kurulunun değerlendirmesi ve bu konuda karar alması durumunda karşılamakta güçlük çektiği yargılama harç ve giderleri ile avukatlık ücretini ödeyebilmesi amacıyla yönetim kurulu tarafından belirlenecek oranda nakdî yardımda bulunmak,

21.Görevini ifâ ettiği esnada vuku bulan ve göreviyle alâkalı olaylardan ötürü,  hakkında soruşturma yürütülerek ya da soruşturması tamamlanıp hakkında dava açılarak tutuklanmasına karar verilen, hakkında henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamasına rağmen tutuk halinden ötürü kısıtlanan dernek üyesinin talebi ve yönetim kurulunca da bu talebin uygun görülmesi halinde; eş, bakmakla yükümlü olduğu anne, baba ve çocuklarının öncelikli ihtiyaçlarını gidermesi ve mağdur olmaması için bu kişilere bir defaya mahsus olmak üzere yönetim kurulunca  belirlenen miktarlarda nakdi yardımda bulunmak,

 22. Dernek üyelerine yönelik burs ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan komiteleri ve çalışma gruplarını oluşturmak.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal, kültürel, sportif ve yardımlaşma alanında faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı, Üyelik Türleri, Üyelik İşlemleri

Madde 3 –  Fiil ehliyetine sahip bulunan ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile derneğin kuruluş amaçlarına katkı sağlayabilecek tüzel kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Hiç kimse, derneğe üye olmaya zorlanamaz. Derneğe giriş, derneğin tüzük kurallarını kabul etmek demektir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine eşit biçimde katılma hakkı vardır.

Derneğin asli ve onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ve müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Dernek asıl üyeleri eşit haklara sahiptir.

Her iki tür de üyelik için genel kanuni şartlar dışında, asli üyelik için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtında, Denetimli Serbestlik ve Yardım Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile ceza infaz kurumlarında fiilen çalışmak ya da bu kurumlardan emekli olmak zorunludur. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, dernek üyelerinin önerisi üzerine ve yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu yönetim kurulu tarafından gündeme alınır ve kurul üyelerinden biri tarafından gizli oylama talep edilmedikçe açık oylama usûlüyle karara bağlanır. Dernek üyeliğine ilişkin yazılı başvuru, dernek üyeliği için tanzim edilen başvuru formunun ve eklerinin asıllarının dernek merkezine elden veya posta aracılığı ile teslim edildiği tarihtir. Üyelik başvurusu, başvurunun intikâlini izleyen en çok 30 (otuz) gün içinde yönetim kurulunca üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine yazıyla bildirilir. Gerekli teknik alt yapının sağlanması ve yönetim kurulunun karar alması halinde ancak ‘’elektronik imza’’ kullanmak şartı ile online şekilde de üyelik başvuruları alınabilir.

Üyeliğe kabul edilen başvuru sahibinin, üyeliğe kabulüne ilişkin yazılı bildirimi izleyen 30 (otuz) gün içinde dernek giriş ücretini ve yılsonuna kadarki ödentiyi dernek banka hesabına yatırması zorunludur. Giriş ücretini ve o yıla ait aidat ödentisini yatırmayanlar üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemezler. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.

Ödeme yapılmadığı için üyelikten çıkarılan başvuru sahibi, herhangi bir süreye tâbi olmaksızın tekrar üyelik müracaatında bulunabilir, bu durumda aynı usûl ve esaslar yürütülür.

Üyelik talebi yapılan oylamada kabul edilmediği takdirde, durum başvuru sahibine yazıyla bildirilir. Üyeliğin reddi kararında ve müracaat sahibine yapılacak yazılı bildirimde gerekçe gösterilmesi zorunludur.

Üye olma talebi reddedilen başvuru sahibi, red kararının kendisine yazılı olarak bildirimini izleyen 1 (bir) yıl içinde tekrar üyelik başvurusunda bulunamaz. Derneğin şubesi açıldığında, dernek merkezinde kayıtlı bulunan üyelerin kayıtları, istek üzerine en yakın şubelere aktarılır. Açılmış bulunan şubelere yapılan üyelik müracaatları, yukarıda açıklanan usûl ve esaslar çerçevesinde şube yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şubeler, üyelik ile ilgili bilgileri genel merkeze bildirirler. 

 

Üyelikten Çıkma

Madde 4 - Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda, çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Dernekten çıkan üyeler, üye kayıt defterinden silinir.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernek yönetim kurulu, üyelikten çıkma sonrasında da birikmiş borçları yasal yollardan takibe ve tahsile yetkilidir.

Dernekten çıkan üye dernek malvarlığında hak iddia edemeyeceği gibi, üyelikte bulunduğu süre zarfında yatırdığı ödentilerin iadesini talep edemez.

Kendi isteği ile ayrılanlar çıkmanın gerçekleşmesinden itibaren 6(altı) ay geçmedikçe ve üyelikte bulundukları yıllara ait birikmiş borçlarını ödemedikçe yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5 - Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1. Dernek tüzüğüne veya çıkarılacak yönetmeliklere aykırı davranışlarda bulunmak,

2. Derneğin amacının gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlarda bulunmak,

3. Derneğe sadakat yükümlülüğünü ihlâl etmek,

4. Dernek aleyhine faaliyette bulunmak,

5. Derneği yetki almadan yükümlülük altına sokmak veya eylem ve işlemleriyle zarara uğratmak,

6. Dernek organlarınca alınan kararlara uymamak,

7. Dernek yetkili organlarınca verilen görevlerden sürekli kaçınmak veya bu görevleri kasten yerine getirmemek,

8. Üç yıllık birikmiş aidat borcunun bulunması,

9. Tüzükte sayılan kurumların personeli iken başka bir kuruma nakledilmek,

10.Dernek Tüzüğünün 2. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile emeklilik haricinde herhangi bir sebepten dolayı memuriyetle ilişiği kesilmek,

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Vefat halinde, üyelik kaydı silinir.

Yukarıda 10 (on) bent halinde sayılan durumlardan birinin tespiti üzerine, üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Tüzükte sayılmayan sair haklı nedenlere dayalı olarak da çıkarma kararı verilebilir.

Çıkarılan üye, dernek genel kuruluna iletilmek üzere, yönetim kuruluna itiraz edebilir. İtirazlar, ilk genel kurul toplantısında sonuca bağlanır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Tüzükte gösterilen sebeplerin haklı sayılmayacağı iddiasıyla çıkarma kararına itiraz edilemez.

Dernekten çıkarılan üyeler üye kayıt defterinden silinir.

Üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernek yönetim kurulu, üyelikten çıkarma kararı sonrasında da birikmiş borçları yasal yollardan takibe ve tahsile yetkilidir.

Dernekten çıkarılan üye dernek malvarlığında hak iddia edemeyeceği gibi, üyelikte bulunduğu süre zarfında yatırdığı ödentilerin iadesini talep edemez.

Üyelikten çıkarılanlar, çıkarılma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe ve üyelikte bulundukları yıllara ait birikmiş borçlarını ödemedikçe yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar.

 

Dernek  Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

1. Genel Kurul,

2. Yönetim Kurulu,

3. Denetim Kurulu, 

 

Dernek Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü 

Madde 7-Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden, şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel Kurul;

1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2. Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5’inin (beşte birinin) yazılı isteği üzerine,30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 3 (üç) yılda bir haziran ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul,Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi3 (üç) üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usûlü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (on beş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilân edilmek, veya  yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine yada iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda; çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usûlüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usûlü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının 2 (iki) katından az olamaz.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listede, adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde, Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyeti’ne kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesinde isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir.

Genel Kurul’da yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’u (onda biri) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’da her üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Tüzelkişinin derneğe üye olması halinde, tüzelkişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, bu belgelerin korunmasından ve belgeleri yeni seçilen Yönetim Kurulu’na 7 (yedi) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usûl ve Şekilleri

Madde 8-Genel Kurul’da aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile yapılır. Diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  Genel Kurul Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3’ü (üçte iki) çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usûlüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

1. Dernek organlarının seçilmesi,

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit edilir. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olur.

10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13. Derneğin vakıf kurması,

14. Derneğin fesih edilmesi,

15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim Kurulu, aksine bir karar alınmamışsa genel kurulda gizli oyla seçilen 11 ASİL 11 YEDEK üyeden oluşur.

Yönetim kurulu, seçimi izleyen 1 (bir) hafta içerisinde yapacağı ilk toplantısında, alacağı kararla görev dağılımı yaparak başkan, 3 başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’leri belirler.Yönetim kurulu, tüm üyelerine haber verilmek şartı ile her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından 1 (bir) fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Çağrılı veya çağrısız yönetim kurulu toplantılarına üst üste 3 (üç) kez mazeretsiz olarak katılmayan ya da bir çalışma yılı içinde toplam 5 (beş) kez mazeretsiz olarak toplantılara katılmayan Yönetim Kurulu asil üyesinin bu görevi ve sıfatı kendiliğinden sona erer.

Belirtilen nedenlerden veya istifa ya da sair sebeplerden ötürü Yönetim Kurulu asil üyeliğinde boşalma olduğu takdirde, toplu listelerle seçime gidilmişse kabul gören  sırasına göre,listeler halinde seçim yapılmamışsa Genel Kurul’da ferden alınan oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

1. Derneği temsil etmek, bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek,

2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

4. Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5. Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8. Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,

9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporları düzenlemek,  toplandığında Genel Kurul’a sunmak,

10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13. Genel Kurulun ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim Kurulu, aksine bir karar alınmamışsa Genel Kurul’da gizli oyla 3 (üç) yıllığına seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulu, en az 6 (altı) ayda bir ve düzenli olarak en az 2 (iki) üyenin katılımıyla toplanır. Toplantıların neticesinde, inceleme sonuçları ve öneriler Yönetim Kurulu’na bildirilir. Çalışma döneminin ardından Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgeleri hakkında Genel Kurul’a sunulmak üzere nihai inceleme raporu hazırlanır.

İstifa ya da sair sebeplerden ötürü Denetim Kurulu asil üyeliğinde boşalma olduğu takdirde, toplu listelerle seçime gidilmişse kabul gören listedeki sırasına göre, listeler halinde seçim yapılmamışsa Genel Kurul’da ferden alınan oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usûllere göre ve 1 (bir) yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1. Üye aidatları,

(Yıllık aidat ve giriş aidat miktarları, ödeme zamanı ve şekli yönetim kurulu tarafından belirlenir, dernek hesabına yatırılır. )

2. Şube ödentisi,

(Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin % 50’si 6 (altı) ayda bir genel merkeze gönderilir.)

3. Gerçek ve tüzelkişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8. Diğer gelirler. 

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13-Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin dernekler mevzuatında belirtilen limiti aşması durumunda, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

İktisadi işletme açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usûl Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usûlü

Derneğin defter ve kayıtları, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak defter veya da elektronik ortamlarda tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek gelirleri ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usûlü ile kayıt şekli, Vergi Usûl Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler, kullanılmaya başlamadan önce, il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanımına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda,yılsonunda (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonunda(31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esas alınarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14-Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usûl Kanunu hükümlerine göre “Gider Pusulası”, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için  “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri”, Yönetim Kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılmasına ve kontrolüne, matbaadan teslim alınmasına, deftere kaydedilmesine, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği,imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir.Süresi biten yetki belgeleri aynı usule göre yenilenir.Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması , ölümü , işine veya görevine son verilmesi , derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. 

Gelir ve Gider Belgelerini Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan “Dernek Beyannamesi”,Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk 4 (dört) ayı içinde Dernek Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü                                 

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler aşağıda sayılmıştır.

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel Kurul Toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Derneğin sandığı olması halinde, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler. 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren 30 (otuz) gün içinde,  “Taşınmaz Mal Bildirimi” doldurulmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Yurtdışından yardım alınacak ise ‘’Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini’’ doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda, kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen ortak projelerle ilgili protokol ve projenin örneği,  “Proje Bildirimi”ne eklenerek protokol tarihini izleyen 1 (bir) ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik“Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” hazırlanarak, Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler  ise “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen 30 (otuz) gün içinde ve “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 17-Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Dernek Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda 1 (bir) defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usûlleri                  

Madde 18-Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.

Borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde, Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaç doğrultusunda Dernek Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az 3 (üç) kişilik Kurucular Kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen “Şube Kuruluş Bildirimi”ni ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin en üst mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20- Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaçları ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21- Şubenin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Şubeler, ayrıca Disiplin Kurulu kuramazlar.  Disiplin hukuku açısından, şubeler, dernek genel merkezindeki organlara tâbidir.

Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.

Yönetim Kurulu, 7 (yedi)asil ve 7 (yedi) yedek üyeden, Denetim Kurulu ise 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Üyeler, Şube Genel Kurulu’nda yapılacak oylamayla seçilir.

Tüzükte yer alan ve dernek organlarının görev ve yetkileri ile ilgili hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubeler için de  uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını, Genel Merkez Genel Kurulu toplantısından en az 2 (iki) ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 (üç) yılda bir, Mart ayı içerisinde, Şube Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Şubeler, “Genel Kurul Sonuç Bildirimi”nin birer örneğini, toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 (otuz) gün içinde bulundukları yerin mülki idare amirliğine bildirmek ve dernek genel merkezine göndermek zorundadırlar.

Şubeler, Genel Merkez Genel Kurulları’nda seçilmiş doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanları “doğal delege” olarak, şubede kayıtlı her 50 (elli) üye için 1 (bir), arta kalan üye  sayısı 20 (yirmi)’den fazla veya toplam üye sayısı 50 (elli)’den az ise bu üyeler için de 1 (bir) olmak üzere seçilecek delegeler de “seçilmiş delege” olarak ve şubeyi temsilen Genel Merkez Genel Kurulu’na katılma hakkına sahiptir.

Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulları’nda görevli olanlar,Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kurulu’na seçildikleri takdirde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

 

Temsilcilik Açma

Madde 23  - Dernek, gerekli gördüğü yerlerde, dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla ve Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler, Dernek Genel Kurulu’nda temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. 

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24-Tüzük değişikliği, Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının 2 (iki) katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3’üdür (üçte ikisidir).

Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 25-Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının 2 (iki) katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür (üçte ikisidir).

Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu’nca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde gerçekleştirilecek tüm işlemlerde, dernek adında “Tasfiye Halinde Ceza İnfaz Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlıklar ve yükümlülükler bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda, alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’da devredilecek yer belirlenmemişse, derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç olmak üzere 3 (üç) ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben, Tasfiye Kurulu tarafından durumun 7 (yedi) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri,derneğin defter ve belgelerini saklamakla görevlidir. Bu görev, son Yönetim Kurulu’nun bir üyesine de verilebilir. Defter ve belgelerin saklanma süresi 5 (beş) yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve mevzuatın dernekler hakkındaki sair hükümleri uygulanır.

 

Yönetmelikler 

MADDE 27 -Dernek Tüzüğü, ilgili mevzuatlara ve dernek tüzüğüne aykırı olmayacak şekilde, Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı ve Genel Kurul’un onaylayacağı yönetmelik ve yönerge hükümleri ile birlikte uygulanır.

Yönetmelikler ve yönergeler aşağıda sayılmıştır.

 

Burs ve Yardımlar Yönetmeliği,

  

Yürürlük

Madde 28–Bu Ana Tüzük 22/06/2019 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmiş, Genel Kurul Toplantıları’nda kabul gören değişikliklerle son şeklini almıştır.

 

Yürütme

Madde 29- Genel Kurul kararları çerçevesinde, bu tüzük hükümlerini yürütmeye Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

 

Yönetim Kurulu                  Genel Sekreter                  Genel Bşk.Yard.                 Genel Bşk.Yard.

Başkanı                                Behzat DEMİR                     Ali ŞANOĞLU                     Cem Alemdar ALBAYRAK

İsmail GÜL

 

               

Genel Bşkl.Yard.                               Sayman                               Üye                                        Üye

Zafer BAYSAL                     Mehmet Şirin CAN           Levent PREVEZE                 Ömer BATTAL

 

 

Üye                                        Üye                                        Üye

Ahmet PEKESEN                 Ekrem YENİ                          Fikret ERGÜL